1. Zakon o akreditiranju BiH („Službeni glasnik BiH“,  broj 19/01); 

2. Zakon o standardizaciji BiH („Službeni glasnik  BiH“,  broj 19/01); 

3. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvo („Službene novine FBiH“, broj  64/09) 

4. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća   („Službene novine FBiH“, broj 39/03 sa izmjenama i dopunama; 

5. Zakon o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH („Službene novine FBiH“, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10 i 13/10); 

Dopuna zakona

6. Zakon o građevinskim proizvodima („Službene novine FBiH“ broj 78/09), 

7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti („Službene glasnik BiH“, broj 45/04); 

8. Zakon o zaštiti na radu ( ”Sl. list SRBiH” broj 22/90); 

9. Zakon o zaštiti okoliša (“Sl.novine FBiH br.33/03 i 38/09, sa izmjenama i dopunama); 

10. Zakon o zaštiti zraka („Sl.novine FBiH“ br. 33/03 i 4/10); 

11. Zakon o zaštiti prirode („Sl.novine FBiH“ br.33/03); 

12. Zakon o vodama ( ‘Službene novine FBiH’ broj 70/06); 

13. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.novine FBiH“ br.33/03 i 72/09);

 

1. Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine FBiH“, broj 8/11);

2. Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine FBiH“, broj 48/09);

Link na uredbe

3. Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije („Službene novine FBiH“, broj 33/10);

4. Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara  („Službene novine FBiH“, broj 87/11);

 

1. Program preuzimanja tehničkih propisa („Službeni glasnik BiH“,  broj 35/06);

2. Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine FBiH“, broj 20/10);

 

1. Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene  novine Federacije BiH”, broj 88/10); 

2. Pravilnik o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda („Službene novine FBiH“ broj 49/10); 

3. Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode („Službene novine FBiH“, broj 2/11); 

4. Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u  zidane konstrukcije („Službene novine Federacije BiH“ br. 86/08); 

5. Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama (“Službene novine FBiH” br. 49/08); 

6. Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata (“Službene novine FBiH” br. 6/09); 

7. Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“ br. 88/10); 

8. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja („Služnbene novine FBiH“, broj 65/10);

9. Pravinik o energetskom certificiranju objekata („Službene novine FBiH“, broj 50/10); 

10. Pravilnik o uslovma za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata („Službene novine FBiH“, broj 28/10);

11. Pravilnik o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara („Službene novine FBiH“, broj 21/04); 

12. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ“, broj 24/90);

13. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Sl.novine FBiH“ br.19/04);

14. Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije uticaja na okoliš i visinii naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš („Sl.novine FBiH“ br.33/03);